English version below…

Lieve vrienden,
Hoewel onze individuele en collectieve inspanningen niet langer plaatsvinden in elkaars fysieke aanwezigheid biedt de huidige omstandigheden nieuwe kansen:

Hierdoor hebben vele gemeenschapen en groepen vrienden deze uitdaging aangegrepen om hun onderlinge verbondenheid te vergroten, zich verder te verdiepen in de implicaties van de Openbaring van Bahá’u’lláh voor het leven van het individu en de gemeenschap, en nieuwe vormen te vinden voor dienstbaarheid aan hun medemensen.” (Naw Ruz   boodschap 177 BE NGR)

Als gevolg van het wegvallen van alledaagse activiteiten merken we dat onze levensritme is vertraagd of veranderd. De komende weken kunnen een uitstekende tijd zijn om ons vermogen op te bouwen en door collectieve en verenigde studie en actie onze gemeenschappen te dienen en te versterken.

Hoewel we normaal deze materialen samen in kleine groepen persoonlijk bestuderen, biedt het Nationaal Trainingsinstituut nu de mogelijkheid om via digitale communicatie zoals Zoom, Skype en Whatsapp online aan deze cursussen deel te nemen.

De cursussen (boeken) die de komende weken worden aangeboden staan hieronder vermeld en zullen zo snel mogelijk beginnen, (onder voorbehoud van een voldoende aantal deelnemers per boek.)  Via deze link kunt u vóór 5 april opgeven of u een boek wil volgen, ook kunt u via deze link opgeven of u een boek wil begeleiden. Het zou geweldig zijn wanneer zoveel mogelijk mensen als begeleider of als deelnemer betrokken zijn bij de trainingen.

Aangeboden cursussen:

Boek 1: Bespiegelingen over het leven van de ziel

Boek 2 – Opstaan om te dienen

Boek 3 – Kinderklassen 1 *
Boek 4 – De Tweeling Manifestaties
Boek 5 – Het vrijmaken van de vermogens van de jeugd *
Boek 6 – Het onderrichten van de Zaak
Boek 7 – Samen dienstbaar zijn
Boek 8 – Het verbond van Baha’u’lláh (8.1,8.2,.8,3)**
Boek 9 – Het verwerven van een historisch perspectief ( 9.1,9.2,9.3)**
Boek 11 – Material means (Engels)* 

* Hoewel de meeste boeken worden georganiseerd met deelnemers uit heel Nederland, worden deze cursussen lokaal en in samenwerking met de bijbehorende lokale activiteiten aangeboden.

** Extra aandacht wordt gevraagd voor het volgen van de Ruhi cursussen over het Verbond en het verwerven van historisch perspectief (boeken 8 en 9)

 Het Universele Huis van Gerechtigheid schrijft in zijn brief van 26 november 2018 aan de bahá’ís van de wereld:

  “Mogen zijn geliefden zijn raadgevingen zowel persoonlijk als gezamenlijk, beetje bij beetje, dag aan dag méér gaan belichamen: verenigd zijn in de Zaak en standvastig in het Verbond…”

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze onlinecursussen deel te nemen.

Verdere informatie wordt verstrekt in het registratieformulier en aanvullende relevante informatie over specifieke cursussen en eventuele aanbod van de boeken in andere talen worden later verstrekt aan degenen die zich registreren.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Anja Shanmugampillai via nt@bahai.nl

Met liefdevolle groeten,

Het Nationaal Training Instituut

Online Courses

Dear Friends,

While our individual and collective efforts no longer take place in each other’s physical presence, these current circumstances offer new opportunities: 

“[M]any communities and groups of friends have taken up this challenge to increase their interconnectedness, deepen their understanding of the implications of the Revelation of Baha’u’lláh and His Covenant for the lives of individuals and communities, and find new ways to be of service to their fellow human beings.”  (Naw-Rúz letter 177 BE of the National Spiritual Assembly)

As many find their pace of life has slowed or changed due to the loss of everyday activities, the coming weeks may be an excellent time to build our capacity to serve and strengthen our communities through collective and united study and action.  

All are warmly welcomed to participate in online training institute courses.  While normally we study these materials together in small groups in person, we can conduct these courses online instead, making use of digital communication tools such as Zoom, Skype, and Whatsapp.  

The courses (books) that may be offered over the coming weeks are listed below and will begin as soon as possible, subject to a sufficient number of participants for each book.  You can register your interest here via this link by 4 April.  We welcome offers to collaborate in these trainings as either a tutor or participant. 

Courses offered:

*While most books will be organised with participants from across the Netherlands, these courses highlighted with an asterisk will be offered locally and in partnership with the corresponding local activities. 

**For those who have not yet completed Books 8 and 9, you are highly encouraged to participate in these courses as they focus on the Covenant and acquiring an historical perspective of the Faith. 

The Universal House of Justice writes in its letter of 26 November 2018 to the Bahá’ís of the world:

“May his loved ones embody his counsel both personally and collectively, little by little, day by day: being united in the Cause and steadfast in the Covenant…”

Everyone is warmly invited to participate in these online courses.

Further information is provided in the registration form, and additional relevant information regarding specific courses may be provided to those who register.  If you have any questions, please feel free to reach out to Anja Shanmugampillai via nt@bahai.nl

With loving greetings,

On behalf of the National Training Institute

Anja Shanmugampillai Secretary